Polityka ochrony danych osobowych

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU STACJONARNEGO FARB-KART PRODUKCJA USŁUGI HANDEL ELŻBIETA BŁAŻEWICZ SP. JAWNA

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych Klientów SKLEPU STACJONARNEGO FARB-KART PRODUKCJA USŁUGI HANDEL ELŻBIETA BŁAŻEWICZ SP. JAWNA zwana „Polityką”, ma na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy od Klientów, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa.

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:

1. Administratorem  Twoich danych osobowych jest FARB-KART PRODUKCJA USŁUGI HANDEL ELŻBIETA BŁAŻEWICZ SP. JAWNA z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012976, NIP 739-000-05-07, REGON: 004447301

(dalej „My”).

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres:
  FARB-KART PRODUKCJA USŁUGI HANDEL ELŻBIETA BŁAŻEWICZ SP. JAWNA ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn
 • mailowo, na adres: kontakt@farbkart.pl.

JAKIE DANE OSOBOWE KLIENTÓW SKLEPU STACJONARNEGO PRZETWARZAMY?

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podasz składając zamówienie usługowe w naszym sklepie stacjonarnym lub zwracając się do nas o podjęcie działań przed zawarciem umowy (np. poinformowanie Cię o dostępności towaru, którym jesteś zainteresowany) lub  składając reklamację lub odstępując od umowy. Zbieramy także Twoje dane na potrzeby wystawienia faktury VAT, jeżeli sprzedaż następuje w związku z prowadzoną przez Ciebie  działalnością gospodarczą lub zażądasz wystawienia faktury. Jeżeli zapłacisz nam za  pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła.

Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań  dotyczących dokonywanych transakcji lub historii korespondencji z Tobą, informacje o Twoich  aktywnościach na naszej stronie internetowej, w tym sklepie internetowym takie jak oglądane  produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje. Dane te  możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzanymi przede  wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych. W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE
JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ PRZEZ JAKI OKRES?

3. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 • podjęcia na Twoje żądania działań przed zawarciem umowy (np. dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 • zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny
  do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 u st. 1 c) RODO obejmujących m.in.:

(i) obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
(ii) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;
(iii) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur idokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich  przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;
(iv) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

 • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:

(i) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń
z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
(ii) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów,
w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych –przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
(iii) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu  umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
(iv) wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
(v) w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji
o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
(vi) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie:

 • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania) – do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody -do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia  bezpieczeństwa sieci i informacji, (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla realizacji obowiązku prawnego  – art. 6 ust. 1 c) RODO)

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

4. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Możesz, ale nie musisz ich nam podawać. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru w sklepie nie musisz nam podawać żadnych swoich danych, chyba że nabywasz go w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą albo zażądasz abyśmy wystawili Ci w związku ze sprzedażą fakturę VAT. Niezbędne do zawarcia i wykonania umów dotyczących Twoich zamówień usługowych oraz do obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji są nam dane wskazane w formularzach tych dokumentów, które nie mają charakteru opcjonalnego. Twoje dane mogą być nam również niezbędne do załatwienia na Twoje żądanie spraw, z którymi się do nas zwrócisz przed zawarciem umowy z nami lub po jej zakończeniu.

Niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie spowoduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie, poza brakiem możliwości np.:

 • wystawienia przez nas faktury z tytułu zrealizowanych na Twoją rzecz sprzedaży
  lub zamówień, lub
 • obsługi i wykonania złożonych nam zamówień, lub
 • obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji lub
 • oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz obowiązków z tych tytułów, lub
 • obsługi i załatwienia spraw, z którymi się do nas zwrócisz przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu, lub
 • w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub mailowo lub dokonania zwrotu należności na rachunek bankowy.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

5. Twoje dane możemy przekazać:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym
  w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

(i) naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień
i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;
(ii) agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
(iii) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca  na serwerach;
(iv) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub  pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
(v) agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
(vi) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób  i mienia;

 • innym administratorom będącym:

(i) agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych  akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów lub prowadzeniu sklepów sprzedaży OCHNIK lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży naszych towarów, w tym usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
(ii) podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
(iii) podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
(iv) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)  –
w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
(v) podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
(vi) zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
(vii) podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

NA CZYM POLEGA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI?

6. Przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Twojej odrębnej zgody, możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych. Decyzje te podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Ciebie informację z ofertą specjalną. Możesz skorzystać z oferty na zasadach określonych w informacji o niej, zrezygnować z niej, a także wnieść odwołanie od danej decyzji.

JAKIE MASZ PRAWA?

7. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo
  do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
 • Przetwarzani a przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. Profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
 • Przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

8. Swoje prawa wymienione w punkcie 7 wyżej możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

9. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 7 wyżej, możesz wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

 • pracownikowi naszego sklepu,
 • mailowo, na adres: kontakt@farbkart.pl
 • korespondencyjnie, na adres: FARB-KART PRODUKCJA USŁUGI HANDEL ELŻBIETA BŁAŻEWICZ SP. JAWNA ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn.

10. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.  W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

11. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej
w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

12. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

13. Udzielimy Ci informacji, na piśmie, według naszego wyboru:

 • listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztową lub
 • drogą elektroniczna na podany przez Uczestnika adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
 • przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
 • zażądasz udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez nas Twoja tożsamość – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.

14. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

15. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokona liśmyw wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

16. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

W JAKI SPOSÓB MOŻES Z UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

17. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

 • listownie, na adres: FARB-KART PRODUKCJA USŁUGI HANDEL ELŻBIETA BŁAŻEWICZ SP. JAWNA ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn;
 • mailowo, na adres: kontakt@farbkart.pl;

18. Jeżeli jesteś również klientem sklepu internetowego ilakiernik.pl lub korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną, sprawy związane z przetwarzaniem danych zebranych w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepie internetowym lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną określa odrębna Polityka ochrony danych osobowych sklepu internetowego www.ilakiernik.pl.